Privacyverklaring

1.  Gegevensbeheer

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is MPTS bvba.

MPTS Bvba is een dienstverlenend bedrijf, opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel

 • Chaussée de Louvain 592, 1380 Ohain

en de operationele kantoren bevinden zich te :

 • Chaussée de Louvain 592, 1380 Ohain
 • Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem

Het is geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0899.761.508

L’Het bedrijf verricht de volgende activiteiten :

Dinec International ontwikkelt en verkoopt beveiligingssystemen, oplossingen voor tijdregistratie en oplossingen voor gebouwbewaking.

Voor meer details, zie onze website www.dinec.be. Je kan ons ook contacteren via ons contactformulier (lien : https://da400.dinec.be/contactez-nous/).

2.  Verwerking van uw persoonsgegevens

Respect voor uw privacy is een prioriteit voor Dinec International SA.

Wij zijn ons bewust van en houden rekening met uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop gegevens en informatie die u persoonlijk kunnen identificeren, zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, etc. (« uw gegevens »), die kunnen worden verzameld wanneer u onze website (inclusief onze mobiele applicaties) bezoekt of onze diensten gebruikt.

Dit Privacybeleid vertelt u hoe we uw gegevens gebruiken en welke maatregelen we nemen om ze vertrouwelijk en veilig te houden.

De gegevens waartoe wij toegang hebben, kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 • of u verstrekt die vrijwillig aan ons,
 • sof via gereguleerde toegang tot authentieke openbare bronnen,
 • of komen van je internet site,

Het gaat ook om de gegevens die worden verzameld tijdens uw navigatie op onze website of tijdens het gebruik van onze diensten zonder dat u deze aan ons doorgeeft (meer informatie over « Cookiebeheer »).

Sommige gegevens zijn verplicht, andere zijn facultatief. In deze gevallen kan het gebeuren dat u weigert om ons de gevraagde gegevens te verstrekken, waardoor u de toegang tot bepaalde inhoud wordt ontzegd..

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt in volledige overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.

Door dit Privacybeleide,te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw gegevens onder de voorwaarden en op de wijze die in dit Privacybeleid worden vermeld.

3.  Cookiebeheer

Cookies zijn kleine stukjes informatie die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies helpen de toegang tot de site en de navigatie te vereenvoudigen en de snelheid en efficiëntie van het gebruik ervan te verhogen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van een site te analyseren om eventuele onregelmatigheden te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te weigeren en u te verwittigen telkens een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om deze cookies te weigeren, hoewel dit het optimaal surfen en de functionaliteit van de diensten op de site kan belemmeren. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie.

Alle toegewezen cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van een gebruikerssessie.

Op de site van DA400 worden cookies die de taalkeuze(s) bepalen niet automatisch verwijderd.

Bovendien kan elk gebruik dat u van onze diensten maakt, worden geregistreerd.

Dit betekent dat de volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment van de verbinding ;
 • de data en tijdstippen van toegang tot de diensten;
 • de pagina’s die u gedurende een bepaalde periode hebt bezocht;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd;
 • de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de site van de dienst te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • de keuze van de taal;
 • de site die u doorverwezen heeft naar onze site

Deze gegevens worden alleen verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende onderdelen van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Het zal nooit worden gebruikt voor het opstellen van profielen.

4.  De doeleinden van het verwerken van uw gegevens

Dinec International SA verzamelt en verwerkt uw gegevens alleen voor specifieke en beperkte doeleinden om:

 • te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • haar klanten en gebruikers te informeren over de evolutie van haar producten

5.  Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dinec International SA  bewaart uw gegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

6.  Openbaarmaking van uw gegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers, personen die in onze naam of namens ons handelen, voor verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (bijv. het drukken van facturen).

Dinec International SA bvba zorgt ervoor dat de onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en Dinec International SA  eist een contractuele garantie dat deze onderaannemers uw gegevens uitsluitend voor het toegestane doel zullen verwerken, met de vereiste discretie en veiligheid.

7. Recht van toegang, rectificatie en verzet

Dinec International SA  maakt het een erezaak voor u om de controle over uw gegevens te behouden. Daarom kunt u de gegevens die u ons hebt meegedeeld te allen tijde corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf haar toepassing op 25 mei 2018 heeft u het recht om uw gegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt ons uw ondertekende aanvraag, met duidelijke vermelding van het doel van uw aanvraag, schriftelijk met een kopie van uw identiteitsbewijs sturen naar het adres van een van onze kantoren of per e-mail naar contact@dinec.be.

8.  Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze medewerkers die dit nodig hebben en die strikte vertrouwelijkheidsnormen naleven bij de verwerking van uw gegevens.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw verzamelde gegevens te garanderen, hebben we de hoogste beveiligingsnormen geïmplementeerd en werken we alleen met onderaannemers die er ook aan onderworpen zijn.

9.  Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

Dinec International SA zal uw gegevens nooit buiten de Europese Unie doorsturen naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert, in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.

Dinec International SA zou kunnen worden verplicht om gegevens door te geven aan een derde land. In dit geval zorgen wij ervoor dat het land in kwestie een voldoende » niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt (artikel 68). Derde landen die geacht worden een « passend » beschermingsniveau te waarborgen, worden als zodanig erkend door de Europese Commissie, die na analyse van de situatie op het gebied van gegevensbescherming in een land kan bepalen dat dit land waarschijnlijk een ontvanger van gegevens zal worden.

10. Communicatie en informatie

Zoals hierboven vermeld, zullen uw gegevens door Dinec International SA worden gebruikt om haar klanten en gebruikers te informeren over de ontwikkeling van haar producten en diensten.

11.  Hyperlinks naar andere websites

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door Dinec International SA worden beheerd of gecontroleerd..

Bijgevolg kan Dinec International SA niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de gegevensbeschermingspraktijken van de derden die ze beheren en die kunnen verschillen van de onze.

12.  Wijziging van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken.

Wij nodigen u dan ook uit om het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.Nieuwe versies zullen worden geüpload naar onze website, waarbij de datum in de laatste paragraaf wordt bijgewerkt.

Wij zullen geen wijzigingen aanbrengen die het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gegarandeerd in dit Privacybeleid, zouden verminderen zonder uw voorafgaande toestemming.